2.1. Ví giấy tờ

2.1.1. Mục đích

Hiển thị thông tin các loại giấy tờ được tích hợp gồm: Thẻ BHYT, người phụ thuộc, đăng ký xe, giấy phép lái xe...

Lưu ý: Các thông tin giấy tờ do công dân đăng ký tích hợp lên tài khoản định danh điện tử sẽ được tra cứu với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các Bộ, Ban, Ngành. Nếu thông tin trùng khớp sẽ được phê duyệt, hiển thị.

2.1.2. Cách thực hiện

Công dân đăng nhập tài khoản mức 2. Nhấn chọn Ví giấy tờ >> Hiển thị màn hình Thông tin công dân
Công dân chọn loại giấy tờ cần xem, nhập passcode đã thiết lập từ lúc kích hoạt tài khoản định danh điện tử.