3.1. Mục đích:

Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1 trên ứng dụng VNeID

3.2. Cách thực hiện:

Công dân đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên thiết bị di động

Tại màn hình trang chủ, lựa chọn Đăng ký tài khoản mức 1.

Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn Bắt đầu.

Chọn Tôi đã hiểu để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1.

Thực hiện quét NFC trên thẻ CCCD

Công dân đưa thẻ CCCD vào vị trí

của điện thoại để quét NFC và thực

hiện theo các thông báo trên thiết bị cho

đến khi thực hiện quét NFC xong.

Thực hiện quét NFC trên thẻ CCCD Công dân đưa thẻ CCCD vào vị trí của điện thoại để quét NFC và thực hiện theo các thông báo trên thiết bị cho đến khi thực hiện quét NFC xong. Trường hợp thiết bị không có NFC, hệ thống sẽ tự động điều hướng yêu cầu công dân quét Qrcode của thẻ Căn cước công dân.

Trường hợp thiết bị không có NFC, hệ thống sẽ tự động điều hướng yêu cầu công dân quét Qrcode của thẻ Căn cước công dân.

Sau khi quét xong NFC, hiển thị thông tin của NSD, chọn Tiếp tục để tiếp tục thực hiện đăng ký tài khoản mức 1.

Xác nhận thông tin đăng ký

+ Công dân chọn Chụp lại để

tiến hành chụp lại ảnh chân

dung nếu ảnh bị lệch hoặc xấu.

+ Công dân kiểm tra lại thông

tin, nhập địa chỉ email (không bắt buộc) và chọn

Xác nhận thông tin đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1.

Xác nhận thông tin đăng ký

+ Công dân chọn Chụp lại để tiến hành chụp lại ảnh chân dung nếu ảnh bị lệch hoặc xấu.

+ Công dân kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ email (không bắt buộc) và chọn Xác nhận thông tin đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1.

Chú ý: Sau khi công dân gửi hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử, nếu kết quả trả về là hồ sơ không đủ điều kiện, công dân thực hiện thu nhận lại hồ sơ khác.
Chụp ảnh chân dung, NSD chọn Xem video để xem hướng dẫn và lưu ý khi tiến hành chụp ảnh

chân dung

Chụp ảnh chân dung, NSD chọn Xem video để xem hướng dẫn và lưu ý khi tiến hành chụp ảnh chân dung

+ Sau khi xem xong video lựa chọn Bỏ qua để tiến hành chụp ảnh chân dung và thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn

+ Sau đó ứng dụng sẽ lưu ảnh vào hồ sơ đăng ký.

Chú ý: Sau khi công dân gửi hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử, nếu kết quả trả về là hồ sơ không đủ điều kiện, công dân thực hiện thu nhận lại hồ sơ khác.