A. Chức năng tài khoản định danh điện tử mức 1:

Biểu tượng
1
2
3
4
Chức năng
Thủ tục hành chính
An sinh xã hội
Phòng chống dịch
Dịch vụ khác
Mô tả

Nhấn chọn biểu tượng để mở chức năng
Thông báo lưu trú

Nhấn chọn biểu tượng hiển thị thông báo:’Nâng cấp tài khoản lên định danh mức 2 để sử dụng chức năng An sinh xã hội’

Nhấn chọn biểu tượng để mở các tiện ích:
Khai báo y tế toàn dân, Khai báo di chuyển nội địa, Thông tin tiêm chủng.

Nhấn chọn biểu tượng để mở các dịch vụ khác

B. Chức năng tài khoản định danh điện tử mức 2:

Biểu tượng
1
2
3
4
Chức năng
Thủ tục hành chính
An sinh xã hội
Phòng chống dịch
Dịch vụ khác
Mô tả

Nhấn chọn biểu tượng để mở chức năng
Thông báo lưu trú

Nhấn chọn biểu tượng để mở chức năng An sinh xã hội

Nhấn chọn biểu tượng để mở các tiện ích: Khai báo y tế toàn dân, Khai báo di chuyển nội địa, Thông tin tiêm chủng.

Nhấn chọn biểu tượng để mở các dịch vụ khác