2. Đăng nhập trên cổng dịch vụ công quốc gia

Để đăng nhập Cổng Dịch vụ công Quốc gia với tài khoản vừa đăng ký, công dân thực hiện các bước sau:

1Truy cập Cổng DVCQG, chọn Đăng nhập

Tại trang https://dichvucong.gov.vn, bạn bấm vào nút => Đăng nhập..

2 Chọn Tài khoản cấp bởi Cổng DVCQG,
nhập thông tin và chọn Đăng nhập

Chọn Tài khoản cấp bởi Cổng DVC Quốc Gia =>Chọn phương thức đăng nhập bằng CMT/CCCD. Sau đó, điền chính xác thông tin bao gồm: Tên đăng nhập (số CMT/CCCD), mật khẩu > Nhập mã xác thực > Bấm Đăng nhập.

3Nhập OTP, chọn Xác nhận

Mã OTP sẽ được gửi đến số điện thoại mà công dân đã nhập. nhập mã OTP => ấn Xác nhận để hoàn tất quá trình.