Chỉnh sửa hồ sơ

2. Mô tả

- Mục đích: Cho phép chỉnh sửa hồ sơ trực tuyến cho dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký khai tử, Xóa Đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí” khi hồ sơ liên thông ở trạng thái yêu cầu bổ sung giấy tờ.
- Điều kiện thực hiện: Người dùng được cấp quyền truy cập chức năng
- Người thực hiện: người dân

a. Chỉnh sửa

B1
Tại màn hình chỉnh sửa, người dùng nhập các thông tin kê khai
B2
Chọn “Lưu” để lưu thông tin thay đổi