Sơ đồ Dịch vụ Công liên thông

1. THỦ TỤC LIÊN THÔNG ĐĂNG KÝ KHAI SINH - ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ - CẤP THẺ BHYT CHO TRẺ DƯỚI 6 TUỔI
a. Sơ đồ tổng quát (Hình 1)
b. Sơ đồ chi tiết (Hình 2)
2. THỦ TỤC LIÊN THÔNG ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, TRỢ CẤP MAI TÁNG PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG
a. Sơ đồ tổng quát (Hình 3)
b. Sơ đồ chi tiết (Hình 4)