3.1. Công dân

Truy cập cổng Dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ: http://dichvucong.bocongan.gov.vn/
Nhấn [Đăng nhập]
Chọn “Tài khoản Cổng DVC Quốc gia”
Nhập tên đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực. Nhấn [Đăng nhập]

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển về Trang chủ Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an, như sau:

3.2. Cơ sở Lưu trú

Truy cập cổng Dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ: http://dichvucong.bocongan.gov.vn/
Nhấn [Đăng nhập]
Chọn “Tài khoản Cơ sở cho thuê lưu trú”
Thực hiện nhập tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập. Nhấn [Đăng nhập].

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển đến Trang chủ Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an, như sau: