Công dân

Thực hiện đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://dangky.dichvucong.gov.vn/register

Cơ sở lưu trú

Đến cơ quan công an phường nơi cơ sở lưu trú để được cấp tài khoản

Ghi chú: Xem tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng Dịch vụ công Quốc gia kèm theo hoặc tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-cong-dan-doanh-nghiep.html