2.1. Công dân

Truy cập cổng Dịch vụ công Quản lý cư trú của Bộ Công an tại địa chỉ: http://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/
Nhấn [Đăng nhập]
Chọn “Tài khoản Cổng DVC Quốc gia”
Nhập tên đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực. Nhấn [Đăng nhập]

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển về Trang chủ Cổng Dịch vụ công Quản lý cư trú của Bộ Công an, như sau:

2.2. Cơ sở Lưu trú

Truy cập cổng Dịch vụ công Quản lý cư trú của Bộ Công an tại địa chỉ: http://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/
Nhấn [Đăng nhập]
Chọn “Tài khoản Cổng DVC Quốc gia”
Nhập tên đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực. Nhấn [Đăng nhập]

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển về Trang chủ Cổng Dịch vụ công Quản lý cư trú của Bộ Công an, như sau: